فلنج دنده ای PN10 , PN16

بـرای اطـلـاع از کـیـفـیـت فلنج گالوانیزه دنده ای PN10 , PN16 قیمت ، خرید  و ارسال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

صادقی 1351 508 912 98+

197 48 666 21 98+

952 24 666 21 98+

506 38 666 21 98+

فلنج دنده ای گالوانیزه PN10 PN16